Archiv Březen 2016

Tavíme železo

Kousek za domem máme Josefov, starobylé to místo, kde se staletí vyrábělo železo. Od roku 1993 v areálu Technického muzea v Brně Stará huť u Adamova – Josefov probíhají experimentální tavby železa z rudy.

Jak na to?

Na základě získaných poznatků byl  navržen následující technologický postup redukce železa v kusové peci s tenkou hrudí.
 

 1. tavbu připravte v dostatečném předstihu, opatřete si kvalitní hematitovou rudu nadrcenou na velikost 5-8mm, zdroj vzduchu schopný dodávat minimálně 0,75 dm3/s/dm2 vzduchu (vztaženo na průřez pece v úrovni dyšen – tento požadavek splní patrně většina vysavačů), 8 kg dřevěného uhlí na každý dm2 průřezu pece, uhlí nadrťte na rozměr 2-4 cm
 2. pec postavte minimálně dva dny před datem tavby, pracovní otvor ať má dostatečnou velikost, která vám umožní manipulaci s velkými struskovými slitky, v opačném případě pec po první tavbě rozbijete
 3. věnujte dostatečnou pozornost tvarování vnitřního tvaru pece, nejmenší průměry šachty nevolte menší než 150 mm, šachta se zužuje směrem vzhůru, výmaz musí být hladký
 4. den před vlastní tavbou uspořádejte pražení rudy v postavené peci, předsušenou pec rozdmýchejte, naplňte uhlím a dále přisazujte rudu a uhlí v poměru 2:1 při stálém dmýchání, po zpracování cca 2 kg/dm2 (průřezu pece) rudy zakryjte kychtový otvor a ukončete dmýchání
 5. v den tavby z pece vyberte vypraženou rudu 
 6. proveďte nutné opravy
 7. naplňte pec do úrovně dyšny dřevěným uhlím, na něm rozdělejte oheň nebo lépe přeneste žhavé uhlíky a pec zazděte a zahajte dmýchání
 8. naplňte pec uhlím až po kychtu a po celou tavbu  přisazujte veškeré suroviny po malých dávkách tak, aby pec zůstala stále plná
 9. první část tavby je předehřev pece, přisazujte pouze dřevěné uhlí
 10. dmýchání udržujte na takové intenzitě, aby spotřeba paliva byla cca 0,7 – 0,8 kg/h/dm2 průřezu pece
 11. po vznícení kychtových plynů můžete přisazovat vypraženou rudu v poměru ruda : uhlí – 1:1
 12. po ukončení vsázek (po zpracování minimálně 1,2 kg/dm2 průřezu pece rudy) přisaďte asi 2/3 obsahu pece dřevěného uhlí
 13. ukončete dmýchání a plnou pec uzavřete i na kychtě
 14. pec rozeberte nejdříve 12 hodin po ukončení dmýchání
 15. struskové slitky rozbijte a vyseparujte kusy vyredukovaného železa

Detailněji zde. Různé druhy pecí.

Stará Huť

Metalurgie železa

Žádné komentáře

Sdílené kmitočty

V ČR je možno využívat následující sdílené kmitočty, bez speciálního povolení ČTU tedy v podstatě každý.

CB kanály na 27Mhz pro mě nejsou zajímavé a dovolil bych si tedy rovnou přeskočit na 2m.

Kanál Kmitočet Vysílací výkon Šířka pásma zabraného vysíláním
1 172,650Mhz 5w 10khz,16khz
2 172,725Mhz 1w 10khz,16khz
3 172,950Mhz 5w 10khz,16khz
4 172,975Mhz 5w 10khz,16khz
5 173,050Mhz 1w 10khz,16khz

a samozřejmě v rámci generálního povolení jsou i kanály PMR:

Pásmo PMR. Krok — 12.5 kHz.
Kanál KMITOČET (MHz) Kanál KMITOČET (MHz) Kanál KMITOČET (MHz) Kanál KMITOČET (MHz)
PMR-01 446.00625 PMR-03 446.03125 PMR-05 446.05625 PMR-07 446.08125
PMR-02 446.01875 PMR-04 446.04375 PMR-06 446.06875 PMR-08 446.09375

Další výše povolené „sdílené kmitočty“

Kánál Kmitočet Vysílací výkon Šířka pásma zabraného vysíláním
1 448,490Mhz 5w 14khz
2 448,570Mhz 5w 14khz
3 448,610Mhz 5w 14khz
4 449,770Mhz 1w 14khz
5 449,810Mhz 1w 14khz

Žádné komentáře

Eloxování hliníku

Potřebuji naeloxovat nějaké hliníkové chladiče, kdysi jsem to před mnoha lety dělal a zapomněl detaily jak na to.

Následující tex pochází z astronom.cz a je spojena s jedním dalším textem o eloxování prostě jen proto abych ji snadno našel.

Úvod

schéma eloxovací lázně

1. Katoda, 2. Anoda (eloxovaný předmět), 3. Proudový regulovatelný zdroj, 4. Eloxovací lázeň, 5. Kontajner s lázní

Eloxování (anglicky anodizing) patří mezi druh povrchové úpravy kovů a některých slitin. Jedná se o elektrochemický proces, kdy na povrchu kovu (hliníku, titanu, niobu), který je v elektrolytické lázni zapojen jako anoda, dochází ke tvorbě rovnoměrné kompaktní vrstvy oxidu, který je vyrazně tvrdší a chemicky odolnější než kov sám a zlepšuje tak mechanické a chemické vlastnosti eloxovaných výrobků. Nespornou výhodou je také možnost vybarvování této vrstvy průmyslovými barvivy do prakticky libovolného odstínu, což má důvod jak estetický, tak i praktický (např. černění hliníkových součásti optických přístrojů, nebo ploch chladičů). Navíc na rozdíl od organických barviv nanášených pouze na povrch kovu, nemá eloxová vrstva při správném provedení tendenci k odlupování a barvivo je v této vrstvě uzavřeno. Asi nejznámější a nejrozšířenější je eloxování hliníku, kdy na jeho povrchu vzniká vrstva oxidu hlinitého se strukturou korundu (důvod tvrdosti vrstvy) silná 5 – 25 mikrometrů. Eloxování hliníku je poměrně jednoduchá operace proveditelná i v domácích podmínkách. Při dodržování určitých pravidel lze docílit efektního vzhledu hliníkových dílů. Dále je uveden velmi zhuštěný návod vycházející z rešerše provedené na internetu a vlastních zkušeností při eloxování.

Potřebné chemikálie a vybavení

 • Odmašťovadlo – vodný roztok saponátu případně technický benzín
 • Mořidlo – hydroxid sodný s koncentrací 20 hm.%
 • Eloxovací lázeň – kyselina sírová v rozmezí koncentrací 15 – 25 hm.%
 • Barvivo – barviva určená přímo pro elox, případně lze použít i barvivo DUHA na tkaniny
 • Uzavírací roztok – octan nikelnatý 5 g/L (není nezbytně nutný)
 • Nádoby na jednotlivé lázně
 • Stejnosměrný proudový zdroj
 • Vařič

Při přípravě všech roztoků je vhodné vždy používat destilovanou vodu. Docílíme tak reprodukovatelnějších výsledků, lepšího vzhledu výrobků a lepší stability lázní. Jako kontajner na jednotlivé lázně je dobré použít nějakou plastovou nádobu. Na menší díly postačí například 5 litrové kanystry po destilované vodě, od kterých odřízneme vršek. Jako katodu musíme použít hliníkový nebo olověný plech. Provizorně lze například použít i alobalová fólie.

Výpočty

Navážky a objemy chemikálií

ředění roztoku

Hmotnostní koncentrace látek se počítá jako W[%] = mL/mR * 100, kde mL je hmotnost rozpouštěné látky a mR hmotnost celého roztoku. Chceme-li tedy připravit cca 800 ml roztoku hydroxidu sodného o koncentraci 20%, pak navážku 200 g hydroxidu rozpustíme v 800 ml destilované vody. Eloxovací roztok kyseliny sírové budme většinou připravovat ředěním koncentrovanějšího roztoku, například akumlátorové kyseliny prodávané v dorgériích. Potřebné objemy získáme ze směšovací rovnice: c1*V1=(V1+V2)*c3, kde V1 je objem koncentrované kyseliny, V2 objem přidávané vody, c1 koncentrace kyseliny před ředěním a c3 výsledná koncentrace po ředění. Prodávaná kyselina sírová (akumulátorová kyselina) se dodává přibližně v koncentraci 38%. Budeme-li tedy chtít naředit 2 litry roztoku 25% kyseliny sírové, pak dle výše uvedeného vzorce vypočteme (38*V1=2*25), že potřebujeme V1=1,32 litru kyseliny a 0,68 litru vody.

Proudová hustota

měření proudu

Velikost proudu při eloxování se řídí velikostí plochy eloxovaného předmětu. Proudová hustota by měla být v rozmezí 5 – 13 mA/cm2 při napětí nastaveném v rozmezí 10 – 20 V. Máme-li tedy plech o rozměrech 10×10 cm pak jeho plocha je 200 cm2 a proud by měl být nastaven v rozmezí 1 – 2.6 A. Nemáte-li měřidlo protékajícího proudu zabudováno přímo na zdroji pak je vhodné použít ke kontrole sériově zapojený digitální multimetr s měřením proudu.  Na závěr jenom upozorním, že proudovou hustotu je třeba striktně dodržovat pro docílení uspokojivých výsledků, takže než do eloxovací lázně ponoříte tubus svého oblíbeného newtonova dalekohledu nebo duralový rám jízdního kola zjistěte si zdali máte dostatečně silný zdroj proudu, protože budete potřebovat až nekolik desítek ampér.

Doba eloxování

Doba eloxování je závislá od proudové hustoty použité na elox. Platí, že součin času a proudové hustoty by měl být roven 0,77 Ampérminut/cm2. Vyjdu li tedy z posledního příkladu, pak doba eloxování při ploše předmětu 200 cm2, použitém proudu 1 A by měla být 154 minut a při proudu 2,6 A cca 59 minut. Vypočtenou dobu je třeba brát jako maximální protože při jejím neúměrném prodlužování dojde k pozvolnému rozpouštění vytvořené hydratované vrstvy Al2O3.

Plocha katody

Plocha katody (záporné elektrody) by měla být 3x větší než plocha eloxovaného předmětu (anoda). Katoda by zároveň měla být dostatečně a rovnoměrně vzálena od předmětu. V žádném případě se ho nesmí dotýkat, došlo by ke zkratu ! Katoda musí být vyrobena buď z hliníku nebo olova (předpokládám, že titanové pláty doma nikdo nemá).

Pracovní postup

Dále je uveden pracovní postup i s konkrétními koncentracemi lázní, které při eloxování využívám. Na tomto místě ještě chci každého důrazně upozornit, že při eloxování je nakládáno s žíravými látkami a je zacházeno s elektrickým proudem, proto je třeba dbát přiměřené opatrnosti, dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a vzniklé odpady likvidovat v souladu s platnou legislativou. Osobně nepřebírám jakoukoli zodpovědnost za škody způsobené na majetku, zdraví nebo životech, při využívání informací zde uvedených.

 • Při přípravě (ředění) roztoku kyseliny sírové vždy přilévejte kyselinu po malých částech do vody a roztok neustále míchejte. Při ředění (zejména koncentrované 98% kyseliny) vzniká velké množství tepla a hrozí lokální var roztoku a vystříknutí z nádoby. Při ředění vždy používejte ochranné brýle a rukvice.
 • Elektrolýzou vzniká v eloxovacím roztoku na elektrodách vodík a kyslík – hrozí nebezpečí výbuchu. Pracujte v dobře větraných prostorách a vyvarujte se používání otevřeného ohně nebo zdrojů jiskření.
 • Při eloxování a moření dochází uvolňovanými plyny ke stripování žíravých roztoků, nevdechujte výpary.
 • Sloučeniny obsahující nikl jsou potencionálními karcinogeny. Používejte ochranné rukavice a nevyužitelné zbytky roztoků s niklem odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Jednotlivé lázně, lze bez problémů používat opakovaně. Musíme ovšem dbát na dokonalé opláchnutí předmětu, abychom si lázně mezi sebou nekontaminovali. Jednou za čas je vhodné lázně přefiltrovat a zbavit se tak vzniklých usazenin. Lázně se připravují čerstvé v závislosti na intenzitě používání. V domácích podmínkách, kdy eloxujeme menší počet dílů stačí výměna lázně tak jednou ročně. Lázeň s barvivem, pakliže není kontaminována vydrží bez problémů několik let.

Odmaštění

Předmět nejprve důkladně odmastíme pomocí kartáčku a saponátu nebo předmět ponoříme dle míry znečištění na 5-10 minut do technického benzínu. Při použití saponátu předmět po odmaštění opláchneme čistou vodou, v případě benzínu necháme předmět pouze oschnout. Po odmaštění se již předmětu nesmíme dotýkat holýma rukama, jinak na výsledném výrobku budou stopy po otiscích prstů (věřte, mám to vyzkoušeno:-). Nejlepší je pracovat v gumových rukavicích, protože nejen že povrch předmětu neznečistíme, ale zároveň máme ruce chráněny před mořícím roztokem a eloxovací lázní.

Moření

Je-li předmět odmaštěn a osušen, ponoříme jej na 10-30 sec. do 20% roztoku hydroxidu sodného při pokojové teplotě. Tato mořící lázeň odstraní zbytky mastnoty ulpělé na předmětu a zároveň povrch vyjasní. Po moření předmět důkladně opláchneme vodou od zbytků hydroxidové mořící lázně. Předmět nesmíme v mořicí lázni zapomenout, hliník se totiž v koncentrovaných roztocích louhů velice snadno rozpouští za vzniku tetrahydroxohlinitanu sodného a vodíku.

Desoxidizace

Tento krok není většinou třeba vůbec provádět. Je vhodný zejména při použití legovaných slitin hliníku a slouží k odstranění např. mědi, křemíku a některých oxidů. K desoxidaci se využívá roztoku síranu železitého, chloridu železitého nebo chloridu měďnatého o koncentraci cca 30 hm.% . Předmět ponecháme v lázni 3 – 5 minut. Jak již jsem psal na začátku, tak tento krok lze většinou vynechat. Desoxidaci je vhodné vyzkoušet při použití určitých hliníkových slitin, které nelze při dodržení dále uvedeného postupu uspokojivě eloxovat.

Eloxování

Nyní musíme eloxovaný díl dokonale vodivě propojit s hliníkovým drátem, který bude sloužit jako přívod proudu. Použijte vždy hliníkové přívodní vodiče, eloxovací lázeň kromě hliníku (titanu, olova) nesmí přijít do styku s žádným jiným kovem, protože by došlo k jeho rozpouštění a znehodnocení lázně. Na tomto místě bych vás chtěl také upozornit na nutnost opravdu dokonalého galvanického spojení předmětu s přívodním vodičem, jinak během eloxování vznikne mezi přívodem a předmětem izolační vrstva Al2O3 a eloxování se zastaví. V drtivé většině případů, když se elox nezdaří, jedná se právě o nedokonalé spojení přívodní ho vodiče a eloxovaného předmětu.

Má-li výrobek otvory nebo závity je vhodné vodič natěsno zapasovat do těchto otvorů, jinak musíme vodič ovinout natěsno kolem dílu. Pozor však na to, že v místech dotyku vodiče nebude předmět eloxován. Nyní ponoříme předmět do eloxovací lázně tak, aby se nedotýkal katody. Zapneme zdroj stejnosměrného proudu a pomalu zvyšujeme velikost proudu až do cílové hodnoty, která byla vypočtena z plochy zpracovávaného dílu. To že probíhá elektrolýza poznáme podle unikajících bublinek plynů z povrchu elektrod (katody a eloxovaného dílu). Pakliže se bubliny neobjeví je něco špatně. Buď není předmět vodivě spojen s přívodním hliníkovým vodičem, nebo je přívod proudu někde přerušen. Předmět ponecháme v lázni po dobu vypčtenou z proudové hustoty. Během eloxování nesmí teplota lázně překročit 25°C. Zejména při větších proudových hustotách je nutné chlazení. Optimální je teplota v rozmezí cca 17 – 23 °C. Poklesne-li prudce během eloxování procházející proud, je to opět známka nedokonalého galvanického propojení přívodního vodiče a eloxovaného předmětu. Ve spoji totiž došlo k vytvoření izolační vrstvy a přerušení obvodu – eloxování se zastavilo.

Po dokončení eloxování odpojíme proud, předmět vyjmeme a důkladně opláchneme. Platí pravidlo, že stejnou dobu po kterou byl předmět v eloxovací lázni by měl být po opláchnutí ponechán v destliované vodě pro odstranění zbytků kyseliny sírové. Nyní se můžeme rozhodnout zda předmět budeme dále barvit nebo mu ponecháme přirozenou stříbřitou barvu. V případě, že nebudete předmět barvit, můžete přejít rovnou k bodu Uzavření povrchu.

Barvení

Opláchnutý předmět ponoříme na 15 sec až 30 minut do roztoku barviva o teplotě max. 60°C. Pro barvení používám textilní barvivo DUHA, ktré lze koupit v drogerii. Koncentraci barviva volím v rozmezí 10 – 20 g/l. Doba ponoření je odvislá od požadované sytosti barvy. Dle doby ponoru se může měnit i odstín – moje vlastní zkušenost s modrým barvivem Duha je taková, že při krátkém ponoru byla barva světle fialová a teprve po delším stání v roztoku barviva získal předmět modrý vzhled. Dobu která je nutná k získání požadované sytosti barvy je vhodné odzkoušet na zkušebním kousku plechu, který je ze stejného materiálu jako vlastní eloxovaný předmět. Dále je třeba také počítat s tím, že výsledná sytost barvy bude poněkud nižšší po uzavření povrchu (viz. dále), proto je vhodné ponechat předmět v roztoku delší dobu. Toto už je věcí zkušenosti a cviku. Pozor! Během barvení nesmí dojít k překročení max. teploty (60°C), jinak dojde k uzavření povrchu a výrobek nebude řádně obarven.

Uzavření povrchu

Aby povrchová vrstva oxidu získla po eloxování správné mechanické vlastnosti a došlo k pevné vazbě barviva musí dojít k uzavření pórů přítomných v oxidické vrstvě. Toho je docíleno zahřátím předmětu ve vodní lázni na teplotu 90°C po dobu alespoň 60 minut. Ke zkrácení této doby lze využít například 5% roztoku octanu nikelnatého (nickel acetate) s příměsí 0.5% octanu amonného (není nezbytně nutný) s pH upraveným na hodnotu 5,3-5,6. Pak stačí k uzavření povrchu zahřívat předmět v lázni po dobu 5-10 minut na teplotu 90°C, nebo 20 minut při teplotě 80°C. Výrobek navíc při tomto postupu získá lepší vzhled a mechanické vlastnosti, než při použití pouze destilované vody.

Odstranění starých nebo nepovedených eloxových vrstev

Potřebujeme-li odstranit z povrchu předmětu eloxovou vrstvu, pak ponoříme předmět na několik desítek minut do mořícího roztoku. Stav předmětu průběžně kontrolujeme, abychom ho v lázni nerozpustili.

Řešení potíží

Nejčastějším problémem při eloxování je zejména špatné galvanické spojení dílu s přívodním vodičem, přehřívání eloxovací lázně a tím nedodržení proudové hustoty případně malá plocha a špatná vzdálenost katody.

 • Předmět nelze po eloxování obarvit:
  1. předmět nebyl dokonale vodivě spojen s přívodním vodičem
  2. předmět nebyl eloxován dostatečně dlouhou dobu nebo byl naopak v lázni ponechán příliš dlouho
  3. nebyla použita dostatečně velká hodnota proudové hustoty
  4. pro eloxování nevhodná slitina hliníku – zkusit desoxidaci
 • Předmět je po obarvení flekatý:
  1. předmět nebyl dokonale odmaštěn – světlé fleky
  2. předmět nebyl rovnoměrně vzdálen od katody – v některých místech byl příliš blízko katodě – tmavé fleky
 • Předmět má po eloxu nažloutlou barvu:
  1. použita příliš velká proudová hustota

na čištění hliníku od chladící kapaliny, oleje … se mi nejlépe osvědčila solvina a opláchnutí horké vodě.

-při ponoření do louhu sodného a při vlastním eloxování se uvolňují dost dráždivé plyny, provádět to v místnosti je sebevražda!!!

-na přivedení proudu na eloxovaný předmět používám hliníkový vodič s vyříznutým závitem dané velikosti, pokud ho v předmětu nemám dá se použít provizorní nanýtování nebo jen rozklepnutí případně ohnutí vodiče a pevné nasunutí do nějakého otvoru. Jak dopadlo upevnění železným šroubem M3 s matkou po cca 15ti minutách je vidět zde:

-osobně jsem eloxoval v malém celoskleněném akváriu zahrabaném venku ve sněhu, jako katodu jsem použil Al plech.

-barva povrchu závisí na složení materiálu – Al plechy a profily se pokryly zcela průhlednou sklovitou vrstvou, duralové kulatiny pak  našedlým až šedozeleným eloxem.

-pozor na velikost proudu, při překročení udávaných velikostí povrch popraská a zhrubne.

     

-pokud budete předmět barvit, vyvarujte se skutečně veškerých dotyků. Barva pak přilne velice nepravidelně a nepomůže ani následné odmaštění. Jediná náprava je to vše zopakovat: omýt, krátce do louhu a pak do kyseliny tam se to odbarví a opět naeloxovat.

-k barvení jsem použil pouze samotnou barvu duha rozpuštěnou v horké destilce, pokud barvíte víc předmětů, je třeba to dělat najednou protože se pak jinak těžko dosahuje stejný odstín. Po napuštění parafínem nebo olejem barva ještě o trošku ztmavne. Pozor naeloxované profily z továrny se bez odstranění tohoto eloxu se nedají barvit!

 

Náklady:

Destilovaná nebo demineralizovaná voda cca 10Kč/l

Hydroxid sodný cca 40Kč/Kg

Kyselina sírová 96 % cca 110 Kč/l

Barva na textil duha cca 25Kč/kus

ceny v roce 2007

Žádné komentáře

Sir Ken Adam

Položili jste si někdy otázku, kde se berou návrhy interiérů v bondovkách a dalších „akčních stylovkách“. Ano správně Sir Ken Adam je jedna z těch osob, co je uměli a bohužel říkám měli, na starosti. Zemřel včera 10.3.2016 a za svůj život stihl pěknou řádku filmových interiérů, ale taky létat s RAF.

Pán jehož práce se mi vždycky zamlouvala, i když jsem dlouho neznal jeho jméno a co teprve světla v jeho interiérech! Lahůdka;)

Žádné komentáře

Přehledová tabulka RF dle aplikace

136 – 137 MHz Letecké komunikace Radary GPR/WPR (SRD) Necivilní využití Letecké aplikace
137 – 137,025 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Necivilní využití S-PCS
137,025 – 137,175 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Necivilní využití Letecké aplikace S-PCS
137,175 – 137,825 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Necivilní využití Letecké aplikace S-PCS
137,825 – 138 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Necivilní využití Letecké aplikace S-PCS
138 – 143,6 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Necivilní využití Nespecifikované SRD
143,6 – 143,65 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Necivilní využití
143,65 – 144 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Necivilní využití
144 – 146 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Amatérské vysílání Družicové amatérské vysílání
146 – 148 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Necivilní využití PMR/PAMR
148 – 149,9 MHz Radary GPR/WPR (SRD) S-PCS PMR/PAMR PMR pro železnici
149,9 – 150,05 MHz Radary GPR/WPR (SRD) PMR/PAMR
150,05 – 150,9875 MHz Radary GPR/WPR (SRD) PMR/PAMR PMR pro železnici
150,9875 – 152,9375 MHz Radary GPR/WPR (SRD) PMR/PAMR PMR pro železnici Paging
152,9375 – 153 MHz Radary GPR/WPR (SRD) PMR pro železnici
153 – 153,55 MHz Radary GPR/WPR (SRD) PMR pro železnici
153,55 – 154 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Necivilní využití PMR pro železnici
154 – 155,5 MHz Radary GPR/WPR (SRD) PMR/PAMR
155,5 – 156,4875 MHz Radary GPR/WPR (SRD) PMR/PAMR Komunikace na vodních cestách
156,4875 – 156,5625 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Komunikace na vodních cestách DSC
156,5625 – 156,7625 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Komunikace na vodních cestách
156,7625 – 156,8375 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Námořní komunikace AIS
156,8375 – 158,375 MHz Radary GPR/WPR (SRD) PMR pro železnici Komunikace na vodních cestách
158,375 – 160,625 MHz Radary GPR/WPR (SRD) PMR/PAMR
160,625 – 162,5 MHz Radary GPR/WPR (SRD) PMR/PAMR Komunikace na vodních cestách AIS
162,5 – 164,5 MHz Radary GPR/WPR (SRD) PMR/PAMR
164,5 – 167 MHz Radary GPR/WPR (SRD) PMR/PAMR
167 – 169 MHz Radary GPR/WPR (SRD) PMR/PAMR
169 – 174 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Nespecifikované SRD PMR/PAMR Pohyblivé sítě SRD pro rádiové určování Dálkové ovládání strojů a mechanismů (SRD) Odečty měřičů (SRD) Poplachová SRD Bezdrátový přenos zvuku (SRD)
174 – 223 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Bezdrátový přenos zvuku (SRD) DVB-T T-DAB Bezdrátové mikrofony profesionální
223 – 230 MHz Radary GPR/WPR (SRD) T-DAB Bezdrátové mikrofony profesionální
230 – 235 MHz Radary GPR/WPR (SRD) Necivilní využití
235 – 242,95 MHz Necivilní využití
242,95 – 243,05 MHz Necivilní využití SAR (komunikace)
243,05 – 267 MHz Necivilní využití Pevné spoje
267 – 272 MHz Necivilní využití Pevné spoje
272 – 273 MHz Necivilní využití Pevné spoje
273 – 312 MHz Necivilní využití Pevné spoje
312 – 315 MHz Necivilní využití Pevné spoje Pozemské stanice družicové pohyblivé služby
315 – 322 MHz Necivilní využití
322 – 328,6 MHz Necivilní využití Pevné spoje
328,6 – 335,4 MHz Necivilní využití ILS
335,4 – 380 MHz Necivilní využití Pevné spoje
380 – 382,25 MHz PPDR
382,25 – 385 MHz Necivilní využití PPDR
385 – 387 MHz Necivilní využití
387 – 390 MHz Necivilní využití
390 – 392,25 MHz Necivilní využití PPDR
392,25 – 395 MHz Necivilní využití PPDR
395 – 399,9 MHz Necivilní využití
400,05 – 400,15 MHz Kmitočtový normál
400,15 – 401 MHz Necivilní využití Meteorologické sondy
401 – 402 MHz Necivilní využití Meteorologické sondy Lékařské implantáty (SRD)
402 – 403 MHz Necivilní využití Meteorologické sondy Lékařské implantáty (SRD)
403 – 405 MHz Necivilní využití Meteorologické sondy Lékařské implantáty (SRD)
405 – 406 MHz Necivilní využití Meteorologické sondy Lékařské implantáty (SRD)
406 – 406,1 MHz EPIRB
406,1 – 410 MHz Necivilní využití Pohyblivé sítě Pevné spoje Radioastronomie
410 – 415 MHz Necivilní využití Pohyblivé sítě Pevné spoje Mobilní sítě
415 – 420 MHz Necivilní využití Pohyblivé sítě Pevné spoje TETRA
420 – 430 MHz Necivilní využití Pohyblivé sítě Pevné spoje Mobilní sítě TETRA Radiolokace (civilní)
430 – 432 MHz Necivilní využití Amatérské vysílání Dálkové ovládání strojů a mechanismů (SRD) Radiolokace (civilní)
432 – 438 MHz Necivilní využití Nespecifikované SRD Amatérské vysílání Družicové amatérské vysílání Radiolokace (civilní) ISM Aktivní čidla (na družicích)
438 – 440 MHz Amatérské vysílání
440 – 448 MHz Necivilní využití Pohyblivé sítě PMR 446
448 – 450 MHz PMR/PAMR Pohyblivé sítě Radiolokace (civilní) Společné kmitočty
450 – 455 MHz PMR/PAMR Pohyblivé sítě Mobilní sítě
455 – 456 MHz Pohyblivé sítě Mobilní sítě
456 – 459 MHz PMR/PAMR PMR pro železnici Pohyblivé sítě
459 – 460 MHz PMR/PAMR Pohyblivé sítě
460 – 470 MHz PMR/PAMR PMR pro železnici Pohyblivé sítě Mobilní sítě
470 – 645 MHz Bezdrátový přenos zvuku (SRD) DVB-T Meteo radary
645 – 790 MHz Bezdrátový přenos zvuku (SRD) DVB-T
790 – 838 MHz Bezdrátový přenos zvuku (SRD) Mobilní sítě

Žádné komentáře

Rádiová pásma

Přehled radiových frekvencí a které jsou v ČR použitelné amatérsky?

87,5 –108 MHz  FM Rozhlas
108 –117,975 MHz, LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ – Šířka pásma 25kHz nověji se přechází na šířku kanálu 8,33kHz
117,975 –137 MHz ,LETECKÁ POHYBLIVÁ,
Tísňový kmitočet,121,5MHz pro pátrání a záchranu – Doplňkový kmitočet 123,1 MHz pro pátrání a záchranu !
137 – 138 MHz Letecký sport
138 – 143,6 MHz LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ- MO – SRD (142.525 Padáčkáři FR)
143,6 – 144 MHz – LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ- MO
144 –146 MHz – Družicové amatérské aplikace
380–385 MHz a 390–395 MHz -TETRAPOL pro bezpečnostní a záchranné účely

446,2–447 MHz je určen pro simplexní pohyblivé sítě, přičemž platí, že:
a) maximální e.r.p. je 10 W;
b) kanálová rozteč je 25 kHz;

Úsek 446,2–446,4 MHz je určen pro krátkodobé využívání
Úsek 448–450 MHz, s výjimkou kmitočtů uvedených dále, je určen pro simplexní pohyblivé sítě PMR/PAMR31), přičemž platí, že:
a) maximální e.r.p. je 10 W;
b) kanálová rozteč je 20 kHz;
c) střední kmitočet nejnižšího kanálu je 448,01 MHz.
Na kmitočtech 448,07 MHz a 448,17 MHz lze provozovat datová vysílací rádiová zařízení pro přenos nehovorových signálů. Provoz je možný na základě všeobecného oprávnění 
 Na společných kmitočtech 448,49 MHz, 448,57 MHz, 448,61 MHz, 449,77 MHz a 449,81 MHz mohou být provozována přenosná vysílací rádiová zařízení malého výkonu. Provoz je možný na základě všeobecného oprávnění .
 Úseky 450–451,3 / 460–461,3 MHz jsou využívány duplexními pohyblivými sítěmi PMR/PAMR, přičemž platí, že:
a) maximální e.r.p. je 10 W;
b) kanálová roztečje 20 kHz;
c) střední kmitočet nejnižšího kanálu je 450,01 / 460,01 MHz;
d) duplexní odstup je 10 MHz, úsek 450–451,3 MHz je určen pro vysílání pohyblivých stanic, úsek 460–461,3 MHz je určen pro vysílání základnových stanic
Úseky 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz NMT Licencované pásmo
Úseky: 451,3–451,5 / 461,3–461,5 MHz a 455,54–455,74 / 465,54–465,74 MHz jsou ochranné úseky a nelze je širokopásmovou technologií využívat!
Úseky 455,74–457,38 / 465,74–467,38 MHz jsou provozovány duplexní pohyblivé sítě.
Úseky 457,38–458,48 / 467,38–468,48 MHz lze využívat v souladu s doporučením CEPT  pro pohyblivé sítě PMR/PAMR provozované pro účely železniční dopravy, provozované nebo vlastněné státem.
Úseky 458,48–460 / 468,48–470 MHz Duplexní pohyblivé sítě PMR/PAMR

 

Společné kmitočty

Jsou další, trochu méně známou možností k vysílání bez nutné vlastní licence. Někdy se také označují jako „sdílené kmitočty“. Jejich vznik se datuje od roku 1994. Princip je ve volném použití vybraných kmitočtů z profesionálních pásem. Podle tohoto Všeobecného oprávnění VO-R/16/2005 si může kdokoliv koupit profesionální radiostanici s předepsanými parametry, prodejcem nechat naprogramovat tyto společné kmitočty a legálně používat. Podmínkou je že to musí být pouze ruční stanice s prutovou nebo pendrekovou anténou a s výkonem 1W nebo 5W podle toho co je povoleno pro příslušný kmitočet. Vozidlové a stacionární stanice nebo antény jsou zakázány. Podobně jako u CB a PMR ale i zde musí uživatelé počítat s tím že je může slyšet kdekdo a že se můžou s jinými uživateli vzájemně rušit.
Praxe je trochu jiná, těžko říct zda šlo o kouzlo nechtěného nebo o záměr. Společné kmitočty jsou v následující tabulce:

 

Kmitočet Výkon
34,050 MHz 1W
34,075 MHz 1W
34,150 MHz 1W
34,175 MHz 1W
77,025 MHz 1W
77,050 MHz 1W
77,075 MHz 1W
77,100 MHz 1W
77,725 MHz 1W
78,000 MHz 1W
81,725 MHz 1W
81,750 MHz 1W
172,650 MHz 5W
172,725 MHz 1W
172,950 MHz 5W
172,975 MHz 5W
173,050 MHz 1W
448,490 MHz 5W
448,570 MHz 5W
448,610 MHz 5W
449,770 MHz 1W
449,810 MHz 1W

 

 

Pásma pro radioamatérské vysílání

Zde je možné vysílat pouze s radioamatérským povolením – licencí. Poslouchat je samozřejmě možné bez omezení. Asi nejznámějšími i mezi laiky jsou pásma 145 MHz („dvoumetr“) a 435MHz („sedmdesátka“).

Pásmo 145 MHz

Používá kmitočty v rozsahu 144 až 146 MHz. Základní rozdělení pásma je v následující tabulce:

 

Kmitočet MHz Použití Poznámka
144,000/144,150 CW
144,000/144,035 EME
144,050 volací CW kmitočet
144,150/144,500 SSB
144,300 volací SSB kmitočet
144,500/144,850 všechny druhy provozu digitální provoz
144,500 volací SSTV kmitočet
144,600 volací RTTY kmitočet
144,700 volací FAX kmitočet
144,850/144,990 majáky
145,000/145,1875 vstupy převaděčů NFM rastr 12,5kHz, výstupy +0,6MHz
145,200/145,5875 simplexní kanály NFM rastr 12,5kHz
145,500 volací kmitočet NFM
145,600/145,7875 výstupy převaděčů NFM rastr 12,5kHz, vstupy -0,6MHz
145,800/146,000 družicová komunikace

 

Pásmo 435 MHz

Používá kmitočty v rozsahu 430 až 440 MHz. Část pásma je sdílená s jinými službami, především v úseku 433 – 435MHz s různými dálkovými ovladači a podobnými zařízeními o malém výkonu a dosahu. Základní rozdělení pásma je v následující tabulce:

 

Kmitočet MHz Použití Poznámka
430,975/431,825 vstupy NFM převaděčů rastr 25kHz, výstupy +7,6MHz
432,000/432,150 CW
432,150/432,500 SSB
432,500/432,800 lineární převaděče
432,800/432,990 majáky
433,400/433,575 simplexní kanály NFM rastr 25kHz
433,600/434,575 všechny druhy provozu
435,000/438,000 družicová komunikace
438,575/439,425 výstupy NFM převaděčů rastr 25kHz, vstupy -7,6MHz

 

Žádné komentáře

Frekvence PMR a okolo

Podle manuálu k Reer 5001 jsou frekvence jednotlivých kanálů následující:
 1. 446.00625 MHz    CCTS141,3Hz
 2. 446.01875 MHz     CCTS146,2Hz
 3. 446.03125 MHz     CCTS151,4Hz
 4. 446.04375 MHz     CCTS156,7Hz
 5. 446.05625 MHz     CCTS162,2Hz
 6. 446.06875 MHz     CCTS167,9Hz
 7. 446.08125 MHz     CCTS173,8Hz
 8. 446.09375 MHz     CCTS179,9Hz

Podle ČTU vypadá definice následovně:

Aplikace PMR 446
Úsek 446 – 446,1 MHz, max. 0,5W
Harmonizace CEPT/ERC/DEC/(98)25
Oprávnění VO-R/3
Doplňující informace Analogové PMR 446 kanálová rozteč: 12,5kHz
Aplikace PMR 446
Úsek 446,1 – 446,2 MHz, max. 0,5W
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(05)12
Oprávnění VO-R/3
Doplňující informace Digitální PMR 446 kanálová rozteč: 6,25 nebo 12,5kHz

446,2–447 MHz je určen pro simplexní pohyblivé sítě, přičemž platí, že:
a) maximální e.r.p. je 10 W;
b) kanálová rozteč je 25 kHz;

Úsek 446,2–446,4 MHz je určen pro krátkodobé využívání
Úsek 448–450 MHz, s výjimkou kmitočtů uvedených dále, je určen pro simplexní pohyblivé sítě PMR/PAMR31), přičemž platí, že:
a) maximální e.r.p. je 10 W;
b) kanálová rozteč je 20 kHz;
c) střední kmitočet nejnižšího kanálu je 448,01 MHz.
Na kmitočtech 448,07 MHz a 448,17 MHz lze provozovat datová vysílací rádiová zařízení pro přenos nehovorových signálů. Provoz je možný na základě všeobecného oprávnění 
 Na společných kmitočtech 448,49 MHz, 448,57 MHz, 448,61 MHz, 449,77 MHz a 449,81 MHz mohou být provozována přenosná vysílací rádiová zařízení malého výkonu. Provoz je možný na základě všeobecného oprávnění .
 Úseky 450–451,3 / 460–461,3 MHz jsou využívány duplexními pohyblivými sítěmi PMR/PAMR, přičemž platí, že:
a) maximální e.r.p. je 10 W;
b) kanálová roztečje 20 kHz;
c) střední kmitočet nejnižšího kanálu je 450,01 / 460,01 MHz;
d) duplexní odstup je 10 MHz, úsek 450–451,3 MHz je určen pro vysílání pohyblivých stanic, úsek 460–461,3 MHz je určen pro vysílání základnových stanic
Úseky 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz NMT Licencované pásmo
Úseky: 451,3–451,5 / 461,3–461,5 MHz a 455,54–455,74 / 465,54–465,74 MHz jsou ochranné úseky a nelze je širokopásmovou technologií využívat!
Úseky 455,74–457,38 / 465,74–467,38 MHz jsou provozovány duplexní pohyblivé sítě.
Úseky 457,38–458,48 / 467,38–468,48 MHz lze využívat v souladu s doporučením CEPT  pro pohyblivé sítě PMR/PAMR provozované pro účely železniční dopravy, provozované nebo vlastněné státem.
Úseky 458,48–460 / 468,48–470 MHz Duplexní pohyblivé sítě PMR/PAMR

Žádné komentáře

Baofeng uv-82

Nějakou dobu jsem provozoval PMR Vysílačky Reer 5001. Malá fajn PMR se slušným dosahem na tři AAA, parametry v rámci generálního povolení ČTU pro dané pásmo. Potud fajn, ale pro intenzivnější komunikaci jsou limitem právě ty baterie.
No a potřeboval jsem další „dvě vysílačky“, volba padla na čínské Baofeng uv-82.

Jsou to „dvoupásmové“ 136-174 & 400-520MHz pokrývající „stroje“ s dostatečnou kmitočtovou stabilitou a „spostou nastavení“ tedy pro moje účely;)

Co je na nich naprosto ideální je „zdvojené tlačítko“ PTT lidově: Prostě to má dva čudlíky pro přímé vysílání na dvou různých kmitočtech. Ostatní „dvoupásma“ mají jeden a vysílání se různě přepíná a je to takové nepraktické. Zde naprosto přímočaře, zmáčknu a vysílám přímo, kam chci.

Samozřejmě je třeba je naprogramovat v souladu s povolenými kmitočty a výkony ČTU.

Ruční programování:

UV5R / UV82 series
 
UV5R, UV82, GT3, BFF8, F8HP, etc

Programming Memories
Manually
The following steps must be followed exactly.
Do NOT skip any steps along the way.

Frequency Mode vs. Channel Mode
These two modes have different functions and often confused.

Frequency Mode – Used for a temporary frequency assignment, such as a test frequency or quick field programming.Channel Mode – Used for selecting preprogrammed channels.All programmingMUST be initially done in the Frequency Mode using the Upper Display only. From there you have the option of assigning the entered data to a specific channel for later access in the Channel Mode if desired.IMPORTANT: Programming done using the Lower display cannot be saved and will be lost.  

   Programming a Channel with Standard Offsets
   Programming a Channel with any offset
   Programming a Basic Simplex ChannelProgramming a Repeater Channel with Standard Offsets
This example is for:  146.700 MHz
600 kHz minus offset
into channel  9 9
CTCSS tone 123.0

1.   Set radio to VFO Mode   (Frequency Mode)
a.)     UV5R – Press VFO/MR button
b.)     UV82 – Press/Hold MENU button during PowerON.
2.   Select Upper Display
a.)     UV5R – Press [A/B] and select the Upper Display.
b.)     UV82 – Press [EXIT A/B] and select the Upper Display.3.   Turn TDR OFF (Dual Watch)
[Menu]   7   [Menu]   OFF   [Menu]   [Exit]

– – – – – – – – – –

4.   Delete Prior Data
[Menu]   2 8   [Menu]   9 9   [Menu]   [Exit]

5.   Enter RX frequency
1 4 6 7 0 0
6.   Set TX CTCSS or DCS codes for Transmit.
[Menu]   1 3   [Menu]   1 2 3 0   [Menu]   [Exit]
7.   Enter the TX Frequency Shift.
[Menu]   2 5   [Menu]      [Menu]   [Exit]

8.   Repeater Offset.
[Menu]   2 6   [Menu]   0 0 0 6 0 0   [Menu]   [Exit]

9.   Store RX frequency
[Menu]   2 7   [Menu]   9 9   [Menu]   [Exit]

10.  Reverse RX TX display
        [ * Scan ]

11.   [Menu]   [Menu]   9 9   [Menu]   [ * Scan]   [Exit]

Note: Only on ‚some‘ the newer radios can instructions 9, 10, 11 be consolidated into one.

9.   Store RX/TX frequency

[Menu]  2 7  [Menu]  9 9  [Menu]  [Menu]  [Menu]  [Exit]

Switch back to Channel Mode (MR)


Programming a Repeater Channel with any offset
(Standard or Odd Split)
This example is for:  146.700 MHz
600 kHz minus offset
into channel  9 9
CTCSS tone 123.0 (optional)
 This procedure can be used to program standard offsets as well a cross band (VHF/UHF).  If you know the repeater’s RX and TX, you can program them separately without using the repeater offset menus.

1.   Set radio to VFO Mode   (Frequency Mode)
a.)     UV5R – Press VFO/MR button
b.)     UV82 – Press/Hold MENU button during PowerON.2.   Select Upper Display
a.)     UV5R – Press [A/B] and select the Upper Display.
b.)     UV82 – Press [EXIT A/B] and select the Upper Display.3.   Turn TDR OFF (Dual Watch)
[Menu]   7   [Menu]   OFF   [Menu]   [Exit]– – – – – – – – – –
 

4.   Delete Prior Data
[Menu]   2 8   [Menu]   9 9   [Menu]   [Exit]
5.   Set TX CTCSS / DCS codes for Transmit.  (optional)
[Menu]   1 3   [Menu]   1 2 3 0   [Menu]   [Exit]

6.    Store RX frequency into channel
          1 4 6 7 0 0   [Menu]   2 7   [Menu]   9 9   [Menu]   [Exit]

7.    Store TX frequency into channel
1 4 6 1 0 0   [Menu]   [Menu]   9 9   [Menu]   [Exit]

Switch back to Channel Mode (MR)


Programming a Basic Simplex Channel (No Tone)
into channel  9 9


1.   Set radio to VFO Mode   (Frequency Mode)
a.)     UV5R – Press VFO/MR button
b.)     UV82 – Press/Hold MENU button during PowerON.
2.   Select Upper Display
a.)     UV5R – Press [A/B] and select the Upper Display.
b.)     UV82 – Press [EXIT A/B] and select the Upper Display.3.   Turn TDR OFF (Dual Watch)
[Menu]   7   [Menu]   OFF   [Menu]   [Exit]

– – – – – – – – – –

4.   Delete Prior Data
[Menu]   2 8   [Menu]   9 9   [Menu]   [Exit]

5.   Enter the TX Frequency Shift.
[Menu]   2 5   [Menu]   OFF   [Menu]   [Exit]

6.   Store RX frequency into channel
        1 4 6 5 8 0   [Menu]   2 7   [Menu]   9 9   [Menu]
7.   Store TX frequency into channel
[Menu]   [Menu]  
[Exit]

Switch back to Channel Mode (MR)

Žádné komentáře

Do vzduchu!

Klídek, článek není o třaskavinách;) Je o evoluci až revoluci vrtulníků a modelářství směrem ke stále pokročilejším „octokoptérám“ dronům a VTOL modelům pro vzdušné snímkování.

A pojďme začít tím skoro nejlepším co je v současnosti ke koupi 3DR Solo drone

Je to mimořádně „nabušený dron“ pro letecké snímkování . Nabízí nejen živý náhled snímaného videa, GPS navigaci a stabilizaci, ale počítejte s pokročilými funkcemi jako je „jízda po drátě“, „filmové kolečko“ a následuj mě. U posledního asi třeba vysvětlení není. „Jízda po drátě“ je předem definovaná trasa letu a následné pomalé či rychlejší snímání. Filmové kolečko je oblet snímaného objektu v kruhu či elipse. To celé s kamerou na ovládaném závěsu 1200USD. Malá chyba je, že nezasílají do ČR, ale to už je dnes přez přeposílací služby řešitelné.

 

Pokud srovnáte s v ČR nejprodávanějším DJI Phantom ;´)

Dron si dnes ani není třeba kupovat jako „celé zařízení“, ale dle vlastních preferencí sestavit „jako lego“ z jednotlivých komponent. Je jich velké množství a pokud použijete před programovaný kontroler obejdete se i bez znalosti programování. Tředab R3D Pixhawk je velmi oblíbený kontrolér.

Doporučuji k přečtení:

Samozřejmě je to „pořád jenom chytřejší model“.  Ale vzpomeňte si jak vypadali modely vrtulníků před 5 lety!
Jednoduché RC na 27MHz většinou 3-4 kanálové, dosah tak maximálně 100metrů a průměrná doba letu 6min. A ovládat vrtulník vážně není věc, kterou se naučíte za 5minut;)

Žádné komentáře

360 TB na jednom palci

Čas běží v IT mnohem rychleji než v reálném světě a disk o velikosti 1T, dnes už „není nic moc“. Ponechme stranou trvanlivot = životnost takovéhoto zápisu. Jestli Vám tvrdili, že vypálené CD / DVD bude funkční nejméně 10 let, bohapustě kecali;)

Technologie zápisu pomocí femtosekundového laseru do opticky čistého skla vypadá, podstatně nadějněji. Pěkně napsaný článek v čj na OSLU.

Zatím nehledejte na u svého prodejce IT součástek;) Technologie je teprve na univerzitě v Southampton „ve vývoji“ a vypadá velmi slibně.

Žádné komentáře

%d bloggers like this: